Artikel 1: Definities

1.1  Opdrachtnemer:

Beckers Financieel Advies, gevestigd te Kerkrade, Poststraat 20A, 6461 AX.

 

1.2  Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Beckers Financieel Advies enige offerte heeft verstrekt,

aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

 

1.3  Opdracht:

De door opdrachtgever aan Beckers Financieel Advies verstrekte opdracht om te adviseren over

en/of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.

 

1.4  Financieel Product:

De hypotheek, verzekering, belegging- of spaarrekening, of krediet waarover Beckers Financieel

Advies zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan Beckers Financieel Advies zal bemiddelen.

Hieronder wordt ook verstaan alle overige diensten die Beckers Financieel Advies verricht ten

gunste en in opdracht van opdrachtgever.

 

1.5  Financiële Instelling:

De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.

 

 

Artikel 2: Opdracht

2.1  Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Beckers Financieel Advies wordt geacht tot stand

te zijn gekomen op het moment dat Beckers Financieel Advies een opdracht schriftelijk heeft

aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Beckers Financieel Advies is bevoegd

om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren of beëindigen, ook

nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd.

 

2.2  Alle aan Beckers Financieel Advies verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met

Beckers Financieel Advies en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van

opdrachtgever is, dat de opdracht door een bepaalde (in de toekomst) bij Beckers Financieel

Advies werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

 

2.3 Aan Beckers Financieel Advies verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot

inspanningsverplichtingen van Beckers Financieel Advies, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit

de aard van de verstrekte opdracht of partijen zijn overeengekomen, anders blijkt.

 

2.4  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Beckers Financieel Advies opgegeven

termijnen waarbinnen zij de aan haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als

fatale termijn. Indien opdrachtgever in welke overeenkomst dan ook gebonden is aan een termijn

welke van invloed kan zijn op de door opdrachtgever aan Beckers Financieel Advies gegeven

opdracht, tracht Beckers Financieel Advies er alles aan te doen om binnen de gestelde termijn

uitsluitsel te geven. Van een garantie om binnen gestelde termijn uitsluitsel te geven, is echter

nooit sprake. Beckers Financieel Advies is afhankelijk van derden.

 

2.5  Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of

(toekomstige) vennoten van Beckers Financieel Advies en alle voor haar werkzame personen. De

toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders / vennoten en/of andere voor

haar werkzame personen niet meer voor Beckers Financieel Advies werkzaam zijn.

 

2.6  Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar opdrachtgever bij de acceptatie van een

aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze

door Beckers Financieel Advies zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

 

 

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen van Beckers Financieel Advies

3.1  Door Beckers Financieel Advies namens een financiële instelling aan opdrachtgever

gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven,

vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de desbetreffende financiële instelling.

 

3.2  Aan door Beckers Financieel Advies gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van

een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de (maand)lasten van opdrachtgever,

kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te

worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse wijzigingen (bijvoorbeeld rente- of

premiewijzigingen). Pas wanneer een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht welke door

opdrachtgever is geaccepteerd, kan Beckers Financieel Advies een definitieve berekening van de

(maand)lasten verschaffen.

 

3.3  Door Beckers Financieel Advies aan opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames

en gebaseerd op veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas

wanneer een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is

geaccepteerd, kan Beckers Financieel Advies een definitieve berekening van de (maand)lasten

verschaffen.

 

 

Artikel 4: Communicatie

4.1  In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht aan Beckers Financieel Advies heeft verzonden,

mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Beckers Financieel Advies heeft bereikt indien hij een

bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft

ontvangen.

 

4.2  Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door Beckers

Financieel Advies verstrekte informatie, is vrijblijvend. Deze informatie wordt nimmer beschouwd als

een door Beckers Financieel Advies gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte

opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Beckers Financieel Advies het tegendeel blijkt

of het een op de persoonlijke situatie van opdrachtgever toegespitst advies betreft.

 

4.3  Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan Beckers Financieel Advies heeft bekend gemaakt,

mag Beckers Financieel Advies erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem

bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, telefoonnummers en e-mail adres(sen).

 

 

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1  Het is Beckers Financieel Advies toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte

opdracht indien nodig, gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden

gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

 

5.2  Voor zover Beckers Financieel Advies bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht

gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen

adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg

plegen met opdrachtgever. Bij de selectie van de desbetreffende derde wordt de nodige

zorgvuldigheid in acht genomen. Beckers Financieel Advies is nooit aansprakelijk voor

(toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

 

5.3  Beckers Financieel Advies is verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan

haar verstrekte opdracht, ingeschakelde derden die niet zijn aan te merken als externe adviseur in

de zin van het hiervoor in artikel 5.2 bepaalde.

 

 

Artikel 6: Honorarium en betaling

6.1  Het voor haar dienstverlening aan Beckers Financieel Advies toekomende honorarium wordt

overeengekomen op basis van een vast tarief, een uurtarief of abonnementstarief. Het kan

voorkomen dat het honorarium begrepen is in de aan opdrachtgever door de financiële instelling in

rekening te brengen bedragen. Beckers Financieel Advies tracht dit echter zoveel mogelijk te

voorkomen. Partijen maken hier steeds op voorhand afspraken over. 

 

6.2  Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan

opdrachtgever doorberekend. Beckers Financieel Advies is gerechtigd overeengekomen tarieven

tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de

kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn. Hieronder vallen

ook andere kosten, welke de kostprijs van Beckers Financieel Advies beïnvloeden.

 

6.3  Facturen van Beckers Financieel Advies dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen

14 dagen na factuurdatum op de door Beckers Financieel Advies voorgeschreven wijze, tenzij

schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

 

6.4  Opdrachtgever dient zich te realiseren dat het niet of niet tijdig voldoen van in rekening

gebrachte rente en/of premies door de financiële instelling consequenties kan hebben. Het kan tot

gevolg hebben dat de door hem afgesloten verzekeringen geen dekking bieden voor het verzekerde

risico, dan wel kan dit leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een

afgesloten hypotheek betrekking heeft.

 

6.5  Verrekening door opdrachtgever van door Beckers Financieel Advies voor haar dienstverlening in

rekening gebrachte bedragen met een door opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel

opschorting van betaling door opdrachtgever in verband met een door hem gestelde tegenvordering,

is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Beckers Financieel Advies uitdrukkelijk en

zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

 

6.6  Indien opdrachtgever de door Beckers Financieel Advies in rekening gebrachte bedragen niet

binnen de overeengekomen termijn betaalt, is opdrachtgever zonder dat een voorafgaande

ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan

Beckers Financieel Advies te voldoen, kan Beckers Financieel Advies de incassering van haar

vordering uit handen geven. In dit geval zal opdrachtgever gehouden zijn tot vergoeding van de

buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze incassokosten wordt vastgesteld op 15%

van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.

 

6.7  Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Beckers

Financieel Advies aanleiding geeft, is Beckers Financieel Advies bevoegd om de levering van haar

diensten op te schorten totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn

betalingsverplichtingen heeft verschaft.

 

 

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever.

7.1  Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevantie informatie verstrekken aan

Beckers Financieel Advies die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar

verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een

situatie waarin er een zodanige verandering optreedt in de gezinssamenstelling, het inkomen, of de

vermogenssituatie van opdrachtgever, dat Beckers Financieel Advies haar adviezen daaraan zou

moeten aanpassen of dat afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zouden

zijn.

 

7.2  Beckers Financieel Advies kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op haar rustende

zorgverplichting voldoen indien opdrachtgever het in artikel 7.1 bepaalde strikt naleeft.

 

7.3  Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet

tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken, ter beschikking van Beckers Financieel

Advies zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen

heeft voldaan, is Beckers Financieel Advies bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering

van de opdracht.

 

7.4  Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door

hem aan Beckers Financieel Advies verstrekte informatie.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Beckers Financieel Advies

8.1  Iedere aansprakelijkheid van Beckers Financieel Advies, haar (toekomstige) medewerkers en

de door Beckers Financieel Advies bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is

beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de

beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Beckers Financieel Advies wordt uitgekeerd. Dit is

inclusief het door Beckers Financieel Advies te dragen eigen risico. Op verzoek kan aan

belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden

verstrekt.

 

8.2  In het geval de in artikel 8.1 bedoelde aansprakelijkheidsverzekering van Beckers Financieel

Advies in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Beckers Financieel

Advies, haar (toekomstige) medewerkers en de door Beckers Financieel Advies bij de uitvoering

van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de

opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening

gebrachte honorarium. Indien Beckers Financieel Advies geen honorarium voor haar dienstverlening

aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Beckers Financieel

Advies en de hare beperkt tot de door de financiële instelling aan opdrachtgever in rekening

gebrachte premie.

 

8.3  De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever.

Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten

ontlenen.

 

8.4  Beckers Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of

derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever

verstrekte informatie.

 

8.5  Beckers Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit

uit fouten in door Beckers Financieel Advies gebruikte software of andere computerprogrammatuur,

tenzij deze schade kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of

computerprogrammatuur.

 

8.6  Beckers Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit

uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Beckers Financieel Advies verzonden (e-mail)

berichten, Beckers Financieel Advies niet hebben bereikt.

 

8.7  Beckers Financieel Advies is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit

uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten

voor door hem, na bemiddeling van Beckers Financieel Advies, afgesloten financiële producten, niet

tijdig heeft voldaan.

 

8.8  Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Beckers Financieel Advies voor

schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van Beckers Financieel

Advies en haar (toekomstige) medewerkers.

 

8.9  Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Beckers

Financieel Advies indien Beckers Financieel Advies zelfs na deugdelijke ingebrekestelling

toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen tegenover opdrachtgever te voldoen.

Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan vóór het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking

hebben op al geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

 

 

Artikel 9: Overmacht

9.1  Beckers Financieel Advies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit

voor Beckers Financieel Advies redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van

Beckers Financieel Advies ontstane veranderingen in de bij het aangaan van de verplichtingen

bestaande omstandigheden.

 

9.2  Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Beckers Financieel Advies geldt in

ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim door en/of

tekortkoming bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en of andere ingeschakelde

derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen,

waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van

dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Beckers Financieel Advies kan worden gevergd.

 

 

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

10.1    Door opdrachtgever aan Beckers Financieel Advies verstrekte persoonsgegevens zullen door

Beckers Financieel Advies niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan

ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de

opdrachtgever te verzenden mailingen en dergelijke, behoudens voor zover Beckers Financieel

Advies op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is

om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

 

10.2    Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige

mailinglist en dergelijke van Beckers Financieel Advies, zal Beckers Financieel Advies de

betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand

verwijderen.

 

 

Artikel 11: Klachteninstituut

11.1    Beckers Financieel Advies is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

(KIFID) onder nummer 300.014328. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en

overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de

opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie

Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

 

 

Artikel 12: Verval van recht

12.1    Klachten met betrekking tot door Beckers Financieel Advies verrichte werkzaamheden of de

hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen op straffe van verval van recht,

schriftelijk en binnen 60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn

klacht betrekking heeft, heeft ontvangen dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de

door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Beckers Financieel Advies, te worden

ingediend bij Beckers Financieel Advies. Het indienen van een klacht schort nimmer de

betalingsverplichtingen van opdrachtgever op.

 

12.2    Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook

in verband met door Beckers Financieel Advies verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval 2

jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het

bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

 

Artikel 13: Diversen

13.1    Op alle door Beckers Financieel Advies uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de

door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlands Recht van toepassing.

 

13.2    In het geval de inhoud van de schriftelijk gemaakte afspraken tussen opdrachtgever en

Beckers Financieel Advies, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald,

prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

 

13.3    Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Beckers Financieel

Advies slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en Beckers Financieel

Advies zijn overeengekomen.

 

13.4    Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de

betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding

onverkort behouden.

 

13.5    Beckers Financieel Advies is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden

tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Beckers Financieel Advies tot tussentijdse wijziging

overgaat, stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste

algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in

kennis gesteld is van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste

voorwaarden bezwaar te maken. Partijen treden in overleg over de inhoud van de van toepassing

zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene

voorwaarden geen bezwaar maakt, beheersen deze vanaf de door Beckers Financieel Advies

genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

 

Wij staan klaar voor u.

Bent u overtuigd van onze kwaliteiten? Neem dan contact met ons op.

Bel mij terug

Wilt u graag terug gebeld worden door onze adviseur? Laat dan uw telefoonnummer achter.
Nummer achterlaten

Afspraak plannen

Wilt u graag een afspraak plannen? Vul dan ons afspraak plannen formulier in.
Afspraak plannen

Contact

U wilt iets weten, of u heeft een vraag? Neem dan contact met ons op.
Contact opnemen